هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
Power of management

booyer

Project

پروژه ساختمانی اداری شرکت بویر- تولید کننده تویوپ لامپ لیزر- در خردادماه یال 1400 به شرکت دکوما واگذار شد.

شرح خدمات این شرکت الحاق 7 واحد اداری مجزا به یکدیگر و ایجاد فضایی یکپارچه به همراه طراحی و اجرای معماری داخلی و تجهیز مبلمان اداری با حفظ هویت بصری برند این شرکت دانش بنیان بود.

  • محل پروژه : تهران - اشرفی اصفهانی
  • مساحت پروژه (m²) : 450
  • کارفرما : شرکت بویر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 45 روز
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
توضیحات پروژه

طراحی پروژه بر اساس هویت برند و حفظ سلسه مراتب کاری در عین دست یابی به یکپارچگی و خوانا بودن فضا بوده است.

هرم طرح پایاپ
رویکرد
Design a Masterpice

رویکرد اصلی پروژه همانطور که ذکر شده توجه به برند دانش بنیان و تکنولوژی محور برند شرکت کارفرما بود. از سوی دیگر الخاق 7 واحد اداری با پلان های متفاوت و حفظ تاسیسات مکانیکی موجود و ایجاد راه کارهای طراحی و اجرایی برای حل این موضوع ، چالش اصلی پروژه بود.

هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
اسکچ‌های پروژه
BUILD YOUR OFFICE WITH US

استفاده از تاچ رنگ های زنده و خالص در فضایی با رنگ های نود

هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
اسکچ‌های پروژه
KITCHEN IS A HEART OF EVERY OFFICE

ایجاد فضایی سیال ، مینیمال جهت نیل به فضای اداری با پلان باز

هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
عنوان: booyer
  • محل پروژه: تهران - اشرفی اصفهانی
  • مساحت پروژه (m²): 450
  • کارفرما: شرکت بویر

هرم طرح پایاپ